Actuació 9. Comunicació electrònica amb els professionals

S'abordarà la definició i, si és el cas, la construcció dels servicis necessaris per a poder oferir als professionals informació de l'estat dels expedients judicials i potenciar la comunicació electrònica, tant com a destinataris d'informació (p. ex. notificacions, enregistraments d'actes judicials, còpies electròniques) com a proveïdors de documentació (p. ex. presentació d'escrits). Amb este objectiu, es continuarà amb la implantació del sistema de notificació Lexnet del Ministeri de Justícia, ja en ús per a la notificació a procuradors.

Ciutadania