Actuació 27. Suport a la incorporació de les pime al comerç electrònic

Desenrotllament d'una iniciativa estructurada que englobe, entre altres, formació, recopilació i difusió de bones pràctiques, suport i, fins i tot, ferramentes comunes per a facilitar la incorporació de les pime al comerç electrònic i campanyes de màrqueting específic.

Economia

Actuacions