Actuació 2. Solucions tecnològiques per als àmbits clinicoassistencials

S'incorporaran les TIC a àmbits estratègics de caràcter clinicoassistencial com ara la medicina personalitzada, l'atenció a la cronicitat, la prevenció de malalties i el desenrotllament de nous productes.

Ciutadania